Primaria Turnu Rosu - judetul Sibiu - Pentru cetateni


Achizitii publice. Strategia Anuala 2017

La nivelul Primariei Turnu Rosu s-au intocmit strategia anuala, procedura si planul de achizitii, avand la baza legislatia in vigoare:

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 • Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • Hotararea 394/2016 otărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

 • Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.

 • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale

 • Ordinul MPF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 • Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice modificat și completat prin Ordinul nr. 200/2016

 • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publicăDocumente specificeStrategia anuala de achizitii publice Descarca document
Procedura operationala privind achizitiile directe Descarca document
Procedura operationala privind achizitia de servicii specifice Descarca document
Programul Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) Descarca document
© Copyright Primaria Turnu Rosu 2017